<previous       next>
<back to works

Nina Malterud

eye, 2017. Diam. 20 cm. Earthenware and glazes. Photo: Øystein Klakegg