<previous       next>
<back to works

Nina Malterud

Solar Plexus, diam. 37 cm. Earthenware and glazes. Photo: Øystein Klakegg